بوژی

زمان مطالعه: 2 دقیقه
بوژی تولیدی MIG-26
قطعات مصرفی بوژی روسی
تست بارگزاری بوژی
بوژی تولیدی MIG-26
بوژی تولیدی MIG-31
قطعات مصرفی بوژی و واگن