English - فارسي 22 آبان 1398

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از غرفه گروه صنعتی معین 28 آذر 1391

وزیر محترم راه و شهرسازی و هیئت همراه در روز اول سومین نمایشگاه راه و شهرسازی از غرفه گروه صنعتی معین بازدید به عمل آورده و در جریان آخرین دست آوردهای این گروه صنعتی قرار گرفتند.