English - فارسي 4 مهر 1399

بازدید مدیر عامل محترم شرکت واگن پارس از غرفه گروه صنعتی معین 4 دي 1391

مدیر عامل محترم شرکت واگن پارس و هیئت همراه از غرفه گروه صنعتی معین بازدید و در خصوص همکاری های آتی در رابطه با تولید ادوات ریلی از جمله تامین بوژی و قلاب روسی از این گروه صنعتی مذاکراتی بعمل آمد.